sankukai karate
 
1ST KYU (BROWN BELT)

Sankukai Logo

  Dachi Waza

(Click on Dachi Waza for direct link to stance training)

YOI

JODAN / CHUDAN / GEDAN TSUKI COMBINED

TEISHO UKE CHUDAN

KAMAETE

TSUKI WAZA YONDAN
KOKEN UCHI
ALL TENSHINS WITH TSUKI

KERI WAZA

1. KIN GERI / KAKATO GERI
2. ASHI BARAI / SOKUTO GERI CHUDAN
3. JUN ASHI BARAI / USHIRO GERI CHUDAN
4. MAE GERI CHUDAN / MAWASHI GERI JODAN / SOKUTO GERI
5. TOBI HIZA GERI

COMBINATIONS

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.10

(Click on combination for direct link to video)

IPPON KUMITE

JIYU IPPON KUMITE (3 ATTACKS)

RANDORI

RANDORI NO KATA ICHI , RANDORI NI , RANDORI SAN, RANDORI YON (ANY ONE (GIVEN BY GRADING PANEL)
RANDORI KAETEN TSUKI NO KATA
NINANGAKE NIDAN

(Click on randori for direct link o video)

KATA

HEIWA SHODAN,NIDAN,SANDAN,YONDAN, GODAN ANY ONE (GIVEN BY GRADING PANEL)
KAETEN GERI KATA
HIJI NO KATA
ANNANKO / SHINSEI / BASSAI DAI (ANY ONE)
MATSUKASE / WANKWAN (ANY ONE)
SANCHIN / TENSHO (ANY ONE)

(Click on any Kata for direct link to video)

JIYU KUMITE

 

THEORY

 

 

Copyright John Nelson, Sankukai Karate 2010 | Party Cups | Kubotans